Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.wtomigraj.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.wtomigraj.pl prowadzony jest przez firmę:  Pracownia Reklamy Attique, Marcin Domałacny, z siedzibą pod adresem: 34-721 Rokiciny Podhalańskie, Rokiciny Podhalańskie 32 (zwaną dalej: „Sprzedawcą”) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7352182630.
 2. Sprzedawca prowadzi również sklep stacjonarny pod adresem: 34-721 Rokiciny Podhalańskie, Rokiciny Podhalańskie 32; czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 i w sobotę od 9:00 do 14:00.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy to: 509 989 693
 4. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: gosia@attique.pl
 5. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „regulaminem”, skierowany jest do konsumentów
  i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, zwanych dalej „Klientami”. Regulamin określa sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem.
 6. Do korzystania ze sklepu internetowego potrzebne jest urządzenie lub urządzenia umożliwiające: przeglądanie stron internetowych, wprowadzanie tekstu, wskazywanie i wybieranie interaktywnych elementów stron internetowych.
 7. Przy każdym towarze widocznym na stronach sklepu internetowego podana jest cena brutto (zawierająca podatek VAT) wyrażona w złotych.
 8. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena towaru brutto i koszt dostawy, o czym Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.
 9. Ceny widniejące w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 459, ze zm.), zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”, a są zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. Wiążą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017, poz. 683, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą o prawach konsumenta, i inne właściwe przepisy prawa.

§ 2 Transakcja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać odpowiednie towary lub usługi, wybrać sposób i adres dostawy, wybrać sposób płatności, wypełnić formularz prawidłowymi danymi, użyć przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Klient otrzymuje informację o otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji umowa uważana jest za zawartą.
 5. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3 Płatność

 1. Płatności można dokonywać w następujące sposoby:
  1. za pobraniem (realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  1. przedpłata na nr rachunku bankowego:

Pko Inteligo: 08 1020 5558 0000 8302 3030 7019

 • Klient dokonujący płatności w formie określonej w. § 3 pkt. b) zobowiązany jest w tytule przelewu podać numer zamówienia które jest opłacane.  
 • Klient jest każdorazowo informowany o terminie do dokonania płatności na stronach sklepu internetowego.
 • Brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument VAT, który jest przesyłany klientowi razem z zamówionym Towarem w formie trwałego wydruku papierowego.

§ 4 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa realizowana jest przez wybraną przez Klienta pocztę albo kuriera, w sposób zgodny z Regulaminem wybranej firmy kurierskiej lub poczty, w szczególności świadczenia przez wybraną firmę kurierską lub pocztę usług odbioru i doręczenia przesyłek, przy czym aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej wybranej firmy kurierskiej lub poczty.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o wysłaniu towaru w dniu wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez wiadomość SMS.
 4. Sprzedawca umieszcza informację o czasie wysyłki liczonym w dniach roboczych, rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Klient będący przedsiębiorcą może dochodzić swoich praw związanych
  z ewentualnymi uszkodzeniami towaru w transporcie od wybranej poczty albo kuriera.

§ 5 Reklamacja

 1. Gwarancją objęte są Towary, na które zostaje udzielone oświadczenie gwarancyjne. Informacji o udzieleniu gwarancji na wybrany Towar udziela Sprzedawca pod numerem tel: +48 509 989 693
 2. Gwarancja obejmuje magnesy, maty do zabaw, maty do kodowania, gry, plansze, pieczątki, tablice dekoracyjne, przez okres 24 miesięcy w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (tj. bez używania ostrych przedmiotów lub chemii).
 3. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów do kodowania takich jak: kubki lub kartoniki, które ulegają zużyciu.
 4. Klientowi przysługuje rękojmia sprzedawcy za rzecz sprzedaną, tj. odpowiedzialność względem kupującego za wady fizyczne (niezgodność rzeczy z umową) gdy:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  1. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
  1. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  1. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

oraz prawne:

 1. sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej (np. została skradziona);
 2. sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej (np. hipoteką albo zastawem);
 3. na sprzedawaną rzecz nałożono ograniczenie w zakresie korzystania z niej lub rozporządzania nią wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (np. zabezpieczenie rzeczy jako dowód w sprawie); w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta, tego kto się za producenta podaje importera i dystrybutora oraz ich przedstawicieli, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 7. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi są następujące:
  1. może żądać obniżenia ceny; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy,
  1. może żądać usunięcia wady (usunięciem wady jest np. naprawa rzeczy),
  1. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  1. może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna; wadą istotną jest wada, która nie pozwala na używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Kupujący niezależnie od gwarancji oraz rękojmi może wymienić towar na inny kontaktując się ze sprzedawcą, w sytuacjach gdy:
  1. Zakupił w wyniku niedopatrzenia towar o innych wymiarach niż zamierzał.
  1. Zakupiony towar posiada inne cechy niepożądane, jednak istnieje możliwość ich wymiany u Sprzedającego na towar o cechach pożądanych (np. Kupujący wybrał inny kolor towaru lub nie poinformował Sprzedawcy o wyborze konkretnego koloru)
 9. Kupujący aby zachować prawo do wymiany towaru, o którym mowa w § 5 pkt. 9 musi spełnić następujące warunki:
  1. Zakupiony towar w chwili stwierdzenia niezgodności nie może zostać użyty.
  1. Zakupiony towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu,
   w którym został dostarczony do Kupującego przez Sprzedawcę.
  1. Zakupiony towar zostaje odesłany przez Kupującego do Sprzedawcy na koszt Kupującego lub dostarczony osobiście do siedziby Sprzedawcy.
 10. W zgłoszeniu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu,należy podać:
  1. Dokładne oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk.
  1. Wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży Towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu).
  1. Wskazanie wady Towaru, która jest podstawą reklamacji.
  1. Wskazanie terminu ujawnienia się wady.
  1. Precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada.
 11. Poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać drogą pocztową na dane adresowe:

Pracownia Reklamy Attique, Marcin Domałacny, 34-721 Rokiciny Podhalańskie, Rokiciny Podhalańskie 32 lub pocztą elektroniczną na adres email: gosia@attique.pl

 1. Reklamacji nie podlega Towar:
  1. Który uległ naturalnemu zużyciu,
  1. W którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji, w tym rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć etc.
  1. Dostarczony do Sprzedawcy w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym.
  1. Posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji.
 2. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego Towaru z dokumentem sprzedaży, Sprzedawca informuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu Towaru.
 3. Reklamowany Towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać do siedziby 34-721 Rokiciny Podhalańskie, Rokiciny Podhalańskie 32. Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego Towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 4. Reklamowany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez w ciągu 21 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru..
 6. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby w przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów reklamacji.
 7. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy Towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt Sprzedawcy.
 8. W przypadku braku możliwości wymiany zareklamowanego Towaru, np. z powodu braku jego dostępności na magazynie, zostaje wystawiona faktura korygująca.
 9. Wymieniony Towar zostaje wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy
 10. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, Towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.
 11. Zdjęcia Towaru zamieszczone na stronie www.wtomigraj.pl mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z różnych ustawień monitora. Odcień koloru i różnica nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.
 12. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość Regulaminu, akceptuje jego treść i związany jest jego postanowieniami.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych Towarów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 14. Sprzedawca,  nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.
 15. Wszelkie uwagi i skargi prosimy kierować pod adres e-mail: gosia@attique.pl

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Informacja dla Klientów będących konsumentami dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do regulaminu) jest dostępna na stronie sklepu internetowego pod adresem: www.wtomigraj.pl/regulamin/ oraz przekazywane Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania towaru bez podania przyczyny.
 3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gosia@attique.pl
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie w tej samej formie.
 5. Klient będący konsumentem  ma  obowiązek  zwrócić  rzecz  Sprzedawcy  jednak  nie  później  niż 14 dni  od  dnia,  w  którym  odstąpił  od  umowy. Do  zachowania  terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7, na jego rachunek bankowy, którego użył dokonując płatności za towar, a jeżeli korzystał z płatności gotówką albo za pobraniem, Sprzedawca skontaktuje się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wskazania przez niego preferowanego sposobu otrzymania zwrotu pieniędzy. Istnieje możliwość uzgodnienia z Klientem będącym konsumentem innego sposobu zwrotu pieniędzy, który nie będzie się dla niego wiązać
  z dodatkowym kosztem.
 9. Sprzedawca może się wstrzymać  ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru od Klienta będącego konsumentem albo dostarczenia przez niego dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, chyba że Sprzedawca nie poinformował Klienta będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem
  w odniesieniu do umów:
  1. W  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


§ 7 Ochrona danych osobowych (Klauzula informacyjna – art. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Pracownia Reklamy Attique, Marcin Domałacny, z siedzibą pod adresem: 34-721 Rokiciny Podhalańskie, Rokiciny Podhalańskie 32 (zwaną dalej: „Sprzedawcą”) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7352182630.

 • .

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie powinno być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 1219, ze zm.) obowiązuje zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca może zmienić treść regulaminu sklepu internetowego w związku z:
  1. dostosowaniem go do przepisów prawa;
  1. zmianami danych adresowych lub firmy Sprzedawcy;
  1. zmianą modelu działalności biznesowej Sprzedawcy;
  1. wprowadzeniem nowych usług i udogodnień w sklepie internetowym;
  1. poprawkami technicznymi i redakcyjnymi.
 4. Zmiana treści regulaminu sklepu internetowego nie ma wpływu na złożone zamówienia i zawarte umowy zgodnie z poprzednią wersją regulaminu, chyba że Klient wyrazi zgodę na zastosowanie wobec niego korzystniejszych nowych postanowień.
 5. W terminie 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu Klienci będą informowani o planowanych zmianach w sposób widoczny, czytelny i jednoznaczny na stronach internetowych sklepu, w tym na stronie głównej.
 6. W przypadku sporu Sprzedawca będzie dążył do polubownego rozwiązania.
 7. Właściwym prawem dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie regulaminu jest prawo polskie.